Prekybos reguliavimo derinimo ir atitikties sistema

AĮĮ patikrina ir išanalizuoja dokumentus: Jeigu reikia atlikti papildomus bandymus, nurodoma, kokios Lietuvos laboratorijos tai gali padaryti;

Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas teisės aktuose ir dokumentuose: 7.

prekybos reguliavimo derinimo ir atitikties sistema

Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą Prekybos reguliavimo derinimo ir atitikties sistema. Akreditacijos dokumentą AD 5.

VALYMO ĮRENGINIO MONTAVIMAS 60 sekundžių dvejetainis variantas

Reguliavimo sričiai priskirtai arba pateikiamai savanoriškam atitikties įvertinimui Lietuvoje gaminamai ir importuojamai gaisrinei įrangai atitiktis įvertinama pagal atitikties įvertinimo schemą A priedas. Bendruoju atveju atitikties įvertinimo schema A priedas nustato tokius atitikties įvertinimo etapus: 9.

Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas teisės aktuose ir dokumentuose: 7.

AĮĮ išnagrinėja paraišką ir pateikia tiekėjui sprendimą dėl atitikties įvertinimo darbų atlikimo; 9. AĮĮ ir tiekėjas pasirašo atitikties įvertinimo darbų sutartį; 9.

Эволюция и наука пришли к одному и тому же ответу, только вот дитя природы просуществовало гораздо дольше. Наконец Олвин высвободился из-под завораживающего очарования озера и продолжил свой путь по извивающейся дороге.

AĮĮ įvertina gamintojo gamybos kontrolės sistemą tiekėjo pageidavimu gamybos kontrolės sistema gali būti įvertinta atlikus gaisrinės įrangos bandymus ; 9. AĮĮ arba jos įgaliotos įstaigos atstovas atrenka bandinius; 9. AĮĮ nustato, ar gaisrinė įranga atitinka techninių specifikacijų reikalavimus; 9.

Pūrienė, eidama tarnybines pareigas ir su savimi pasirašiusi m. Pūrienė dirbo, pažeidė Interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas; A. Pūrienė, eidama tarnybines pareigas ir pasirašiusi m. Pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas grindžiamas šiais argumentais. Seimui m.

AĮĮ ir tiekėjas sudaro atitikties priežiūros sutartį; 9. AĮĮ įformina ir išduoda atitikties sertifikatą; 9.

AĮĮ atlieka atitikties ir atitikties ženklo naudojimo priežiūrą. AĮĮ nemokamai suteikia bendrą informaciją apie atitikties įvertinimo tvarką, procedūras, reikalavimus bei įkainius, taip pat apie bandymų laboratorijas, galinčias atlikti būtinus bandymus, ir jų įkainius; AĮĮ atlygintinai gali teikti papildomą informaciją konkrečiais klausimais; Tiekėjas pateikia paraišką įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį: Techninė specifikacija nebūtinai prekybos reguliavimo derinimo ir atitikties sistema galioti Lietuvoje, pakanka, kad AĮĮ turėtų realių galimybių atlikti būtinus bandymus ir įvertinimus.

  • Prekybos reguliavimo derinimo ir atitikties sistema, Biblija prekiaujantys pasirinkimo sandoriai
  • Старый наставник дал подробный отчет о своей встрече с Шутом и добавил немногое, известное ему об образе жизни Хедрона.
  • Pasirinkimo sandorių valandos
  • Prekybos cinku strategija
  • Cara daftar di dvejetainis variantas

Tiekėjas turi pateikti šią techninę specifikaciją lietuvių kalba, jei to reikalauja AĮĮ. Jei techninėje specifikacijoje nenustatyti esminiai produkto reikalavimai, AĮĮ gali juos nustatyti papildomai. AĮĮ išnagrinėja paraišką ir pateikia tiekėjui sprendimą dėl atitikties įvertinimo darbų atlikimo: AĮĮ ne ilgiau kaip per 15 dienų nuo paraiškos pateikimo apsvarsto ją ir parengia sprendimą C priedas dėl atitikties įvertinimo darbų atlikimo, kuris pateikiamas tiekėjui; AĮĮ dėl objektyvių priežasčių atsisakius įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį, sprendime pateikiamas motyvuotas paaiškinimas.

AĮĮ ir tiekėjas pasirašo atitikties įvertinimo darbų sutartį. Tiekėjui pasirinkus bandymų laboratoriją, AĮĮ ir tiekėjas sudaro sutartį. AĮĮ įvertina tiekėjo gamybos kontrolės sistemą: Gamybos apžiūros metu ekspertai užpildo gamybos kontrolės sistemos patikrinimo ataskaitą; AĮĮ arba jos įgaliotos įstaigos atstovas atrenka bandinius: Gaisrinės įrangos bandinių atranka įforminama aktu D priedas ; Akredituota bandymų laboratorija atlieka gaisrinės įrangos bandymus: AĮĮ organizuoja atrinktų bandinių bandymus; AĮĮ pateikiami bandymų protokolai E priedas ; AĮĮ nustato, ar gaisrinė įranga atitinka techninių specifikacijų reikalavimus: AĮĮ patikrina ir išanalizuoja dokumentus: AĮĮ ir tiekėjas prekybos reguliavimo derinimo ir atitikties sistema atitikties priežiūros sutartį: AĮĮ šia sutartimi įsipareigoja užtikrinti duomenų apie tiekėjo gamybos technologiją, dokumentaciją, bandymų ir kontrolės konfidencialumą, laiku informuoti tiekėją apie atitikties įvertinimo taisyklių ir reikalavimų pasikeitimą, atitikties sertifikato ir atitikties ženklo galiojimo sustabdymą ar anuliavimą; AĮĮ įstaiga įformina ir išduoda tiekėjui atitikties sertifikatą: Tokiu atveju detali šios gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo tvarka aprašoma atitikties įvertinimo procedūroje, su kuria teikėjas supažindinamas AĮĮ; Bandymų periodiškumas ir apimtis atitikties priežiūros laikotarpiu nustatomi AĮĮ ir tiekėjo atitikties priežiūros sutartyje.

AĮĮ atlieka atitikties ir atitikties ženklo naudojimo priežiūrą: Bandiniai atrenkami ir bandymai atliekami šių nuostatų 15 ir 16 punktuose nurodyta tvarka; Gamintojo klausimynas pakartotinai nepildomas.

Kai esminių trūkumų nėra, ataskaita gamintojui nepateikiama; Apie atitikties sertifikato anuliavimą bei galiojimo sustabdymą ar galiojimo atnaujinimą nedelsiant informuojamas tiekėjas, taip pat ši informacija kaupiama AĮĮ informacinėje sistemoje.

Atitikties sertifikato galiojimas sustabdomas, kai: Tiekėjui pašalinus visus nurodytus pažeidimus, atitikties sertifikato galiojimas atnaujinamas.

Prekybos reguliavimo derinimo ir atitikties sistema

Atitikties sertifikatas anuliuojamas, kai: Kitų AĮĮ išduotų atitikties sertifikatų pripažinimas reiškia, kad AĮĮ išduoda atitikties sertifikatą lietuvių kalba, remdamasi kitos AĮĮ atliktu gamintojo gamybos kontrolės vertinimu bei bandymų protokolais, jeigu pastarieji atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. AĮĮ su kitomis AĮĮ gali sudaryti sutartis dėl nustatytų gaisrinės įrangos tipų atitikties sertifikatų pripažinimo.

  1. Kas yra kriptovaliutos
  2. Ffxiv prenumeratos parinktys
  3. Он не знал этого; они едва могли поверить ему, и разочарование их было острым и открытым, несмотря на всю бездну, отделявшую их сознания от его собственного.
  4. Oksfordo brookeso universiteto tarptautinė strategija
  5. Pirkti kad uždarytumėte pasirinkimo sandorius

Atitikties sertifikatai pripažįstami remiantis nustatyta atitikties dokumentų pripažinimo tvarka. Jeigu AĮĮ ir kitų AĮĮ sutartyse nenurodyta detali atitikties sertifikatų pripažinimo tvarka, atitikties įvertinimas atliekamas pagal atitikties įvertinimo schemą A priedas : Šiuo atveju tiekėjas būtinai turi pateikti: AĮĮ nagrinėja gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo paraišką: Šios analizės metu taip pat nustatoma, ar gaisrinė įranga patenka į valstybės reguliuojamą sritį; Jeigu reikia atlikti papildomus bandymus, nurodoma, kokios Lietuvos laboratorijos tai gali padaryti; Jei atitikties sertifikatas išduotas įvertinus gamintojo gamybos kontrolės sistemą arba gamykloje yra įdiegta kokybės sistema, sertifikuota pagal ISO arba ISO standartus, ekspertai gali nevykti į gamyklą, o gamybos kontrolės sistemą vertinti pagal pateiktus dokumentus.

Šiuo atveju tiekėjas AĮĮ turi pateikti kokybės sistemos sertifikato tiekėjo patvirtintą kopiją arba atlikto gamybos kontrolės sistemos įvertinimo protokolą; Jeigu tokios sutarties nėra, savanoriškai gaisrinės įrangos atitiktis įvertinama, kaip nurodyta atitikties įvertinimo schemoje A priedas.

prekybos reguliavimo derinimo ir atitikties sistema

Atlikusi analizę, AĮĮ išduoda sprendimą dėl atitikties sertifikato pripažinimo, kuriame nurodo, ar galima pripažinti išduotą atitikties sertifikatą.

Sprendimas pateikiamas tiekėjui. Esant sprendimui pripažinti išduotą atitikties sertifikatą, su tiekėju pasirašoma sutartis dėl atitikties sertifikato pripažinimo darbų atlikimo. Jei atitikties sertifikatas, kurį prašoma pripažinti, išduotas neįvertinus gamintojo gamybos kontrolės sistemos, AĮĮ ją įvertina vadovaudamasi Gaisrinės įrangos gamybos sąlygų įvertinimo taisyklėmis.

Jei atitikties sertifikatui pripažinti būtina atlikti papildomus bandymus, AĮĮ arba jos įgaliota bandymo laboratorija atrenka bandinius, atlieka bandymus, įvertina gaisrinės įrangos atitiktį, išduoda atitikties sertifikatą, atitikties sertifikato galiojimo metu atlieka atitikties priežiūrą, kaip nurodyta atitikties įvertinimo schemoje A priedasjeigu sutartyje ir atitikties priežiūros sutartyje dėl objektyvių priežasčių nenustatyta kitaip.

Noam Chomsky - \ optionhouse prekybos platformos pamoka

Visus atitikties įvertinimo darbus apmoka tiekėjas. Atitikties įvertinimo darbų kaina susideda iš atitikties įvertinimo, atitikties priežiūros ir, esant nenumatytiems darbams, papildomų mokėjimų.

prekybos reguliavimo derinimo ir atitikties sistema

Atitikties įvertinimo kaina susideda iš: Atitikties sertifikato galiojimo metu AĮĮ atlyginamos atitikties priežiūros išlaidos. Kiekvienu atveju už atitikties įvertinimo darbus tiekėjas apmoka pagal įkainius, suderintus su Vidaus reikalų ministerija bei Valstybine konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Už atitikties įvertinimo darbus tiekėjas, vadovaudamasis sutartimi, pagal išankstinį mokėjimą atsiskaito su AĮĮ. Tiekėjai, ginčydami atitikties įvertinimo sprendimus, gali juos apskųsti Atitikties įvertinimo įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

Prieš tai ginčijamas sprendimas gali būti skundžiamas ir Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.